INTEGRITETSPOLITIK FOR SCANDINAVIAN VILLAGE CO LTD (SVCL)

BAGGRUND

SVCL indsamler og opbevarer oplysninger, som du afgiver inden for rammerne af en mægleropgave af bolig hos Scandinavian Village. Du kan være registreret med persondata baseret på forskellige formål, for eksempel som sælger, køber, potentiel sælger eller spekulant. Denne informationstekst specificerer, hvilke kategorier af personoplysninger SVCL behandler, og til hvilke formål de behandles.

Gennemgående bruges udtrykket “behandling”, som omfatter alle handlinger, der involverer persondata, herunder uden begrænsning, indsamling, håndtering, opbevaring, deling, adgang, brug, overførsel og sletning af data.

PERSONLIG DATA

“Personlige data” henviser til enhver information, der direkte eller indirekte kan knyttes til en identificeret eller identificerbar fysisk person. SVCL indsamler de personoplysninger, du selv har givet til virksomheden, samt i særlige tilfælde adresseoplysninger offentliggjort på internettet. Hvis du vil kende aktuelle kilder for dig, bør du kontakte SVCL.

Formålet med behandlingen af ​​dine personoplysninger

Køber

Hvis du køber en bolig i Scandinavian Village, gennem aktier i SVCL og SV Holding S.A. knyttet til boligen. (SVH) SVCL behandler dine personoplysninger til følgende formål. SVCL behandler dine data for at udarbejde overførselsdokumenter med korrekte person- og ejendomsdata. De data SVCL behandler inden for rammerne af dette formål er:

 • Email adresse
 • Telefonnummer
 • Adresse • ​​Navn
 • Kopi af pas og pasnummer
 • Lejlighedsnummer og andele knyttet til lejligheden
 • Overdragelsesdokumenter vedrørende erhvervet bolig og beslægtede andele

Behandlingen foregår således, at SVCL kan sende relevante oplysninger til dig som køber og senere ejer af en bolig i Scandinavian Village, med anparter knyttet til boligen. Dine personoplysninger vil blive behandlet til dette formål, så længe du er aktionær i SVCL og SVH.

SVCL viderebehandler dine førnævnte data for at kunne træffe foranstaltninger til at forhindre hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Behandlingen sker for at SVCL kan opfylde sine juridiske forpligtelser vedrørende kundekendskab i henhold til lov om foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Til dette formål vil dine personoplysninger blive behandlet i fem år fra det tidspunkt, hvor foranstaltningerne til at opnå kundekendskab er truffet.

SVCL viderebehandler dine førnævnte oplysninger for at kunne administrere købet af den nuværende bolig, sammen med andele knyttet til boligen, hvilket omfatter registrering hos de relevante myndigheder i Thailand og Panama af andele knyttet til boligen i både (SVCL) og ( SVH).

Behandlingen sker således, at SVCL kan gennemføre og administrere boligkøbet, herunder de ovennævnte tinglysningsforanstaltninger. Til dette formål vil dine personoplysninger blive behandlet under købsprocessen og derefter gemt, så længe du er aktionær i SVCL og SVH. Behandlingen sker også, så SVCL kan følge op og sikre dine rettigheder som aktionær i SVCL og SVH.

Sælger

I forbindelse med, at du sælger en bolig i Scandinavian Village, gennem aktier knyttet til boligen, behandler SVCL dine personoplysninger til følgende formål.

SVCL behandler dine data for at kunne udarbejde de nødvendige overdragelsesdokumenter og afmelde dig som ejer af aktier i SVCL og SVH hos de relevante myndigheder. De data SVCL behandler til disse formål er:

 • Email adresse
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Navn
 • Kopi af pas og pasnummer
 • Kontonummer
 • Overdragelsesdokument vedrørende overdraget bolig og beslægtede aktier

Behandlingen sker således, at SVCL kan træffe de nødvendige foranstaltninger på grund af overdragelsen. Til dette formål vil dine personoplysninger blive behandlet i fem år fra afslutningen af ​​formidlingsopgaven.

Scandinavian Village viderebehandler dine førnævnte data for at kunne træffe foranstaltninger til at forhindre hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Behandlingen sker for at SVCL kan opfylde sine juridiske forpligtelser vedrørende kundekendskab i henhold til lov om foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. Til dette formål vil dine personoplysninger blive behandlet i fem år fra det tidspunkt, hvor foranstaltningerne til at opnå kundekendskab er truffet.

SVCL behandler dine oplysninger videre, udover kontonummeroplysningerne, for at træffe foranstaltninger til at opfylde mægleropgaven, såsom offentliggørelse af billeder og beskrivelser af boligen, der skal formidles.

Behandlingen sker, så SVCL kan opfylde overdragelsesaftalen med dig som sælger. Til dette formål vil dine personoplysninger blive behandlet i et år fra afslutningen af ​​formidlingsopgaven.

SVCL behandler dine data yderligere for at opfylde de arkiveringsforpligtelser, der påhviler SVCL ved lov. De oplysninger, SVCL behandler inden for rammerne af dette formål, er: Alle oplysninger, der er nødvendige for at kunne afmelde dig som ejer af aktier i SVCL og SVH hos de relevante myndigheder. Behandlingen sker for at opfylde den arkiveringspligt, der følger af gældende lovgivning. Dine personoplysninger vil blive behandlet til dette formål i ti år fra adgang.

Potentielle sælgere

Hvis du har kontakt til SVCL vedrørende en opgave for SVCL om at sælge din bolig i Scandinavian Village, gennem aktier knyttet til boligen, behandler SVCL dine personoplysninger til følgende formål. Scandinavian Village behandler dine data for at kunne administrere og udføre formidlingen. De data SVCL behandler til disse formål er:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Email adresse
 • Oplysninger vedrørende boligen og aktier knyttet til det

Behandlingen foregår, så Scandinavian Village kan varetage formidlingsopgaven. Dine førnævnte personoplysninger vil blive behandlet til dette formål, indtil din bolig er solgt, eller du tilbagekalder formidlingsopgaven. Scandinavian Village behandler dine data yderligere til direkte markedsføringstiltag.

Forarbejdningen foregår, så SVCL kan markedsføre salget af din bolig. Dine personoplysninger vil blive behandlet til dette formål, indtil din bolig er solgt, eller du tilbagekalder formidlingsopgaven.

Spekulanter

Hvis du viser interesse for en bolig formidlet af Scandinavian Village, behandler Scandinavian Village dine personoplysninger til følgende formål. Scandinavian Village behandler dine data til direkte markedsføringstiltag. De data Scandinavian Village behandler inden for rammerne af dette formål er:

 • Email adresse
 • Telefonnummer
 • Navn

Behandlingen foregår således, at SVCL kan sende relevant markedsføringsinformation til dig i din egenskab af boligspekulant hos Scandinavian Village, formidlet gennem SVCL. Dine personoplysninger vil blive behandlet til dette formål i tre år fra den dato, dataene blev indsamlet.

SVCL viderebehandler dine førnævnte oplysninger for at kunne føre et spekulantregister og for at kunne formidle andre genstande på Scandinavian Village, som du måtte være interesseret i. Behandlingen foregår, så SVCL kan kontakte dig, når og hvis yderligere boliger ved Scandinavian Village bliver ledige til overdragelse. Dine personoplysninger vil blive behandlet til dette formål i tre år fra salget af den bolig, hvor dataene er indsamlet.

Du trækker dit samtykke tilbage ved at kontakte SVCL og oplyse, til hvilke af ovenstående formål du vælger at trække dit samtykke tilbage. Du er klar over, at du har ret til at anmode om sletning af Persondata i forbindelse med tilbagetrækning af samtykke.

Dine rettigheder

Ret til berigtigelse og registerudtræk

SVCL vil tage skridt i overensstemmelse med gældende lovgivning for at holde dine personlige data nøjagtige, fuldstændige og ajourførte. Du har ret til at rette ufuldstændige eller forkerte personoplysninger.

Desuden har du ret til at anmode om et registerudtræk vedrørende dine Personoplysninger, som SVCL behandler.

Rettigheder fra 2018-05-25

1) Ret til at gøre indsigelse mod behandling Hvis behandlingen af ​​dine personoplysninger sker på baggrund af en interesseafvejning, og du vurderer, at din privatlivsinteresse vejer tungere end SVCLs legitime interesse i at behandle dine personoplysninger, har du ret i lyset af årsager, der kan henføres til din specifikke situation, gøre indsigelse mod behandlingen ved at kontakte SVCL. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, skal SVCL vise en tvingende legitim grund for at kunne fortsætte behandlingen af ​​Personoplysningerne.

Du har også altid ret til at nægte behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål.

2) Ret til sletning Under visse betingelser, såsom når du har trukket et tidligere givet samtykke tilbage, og der ikke er andet juridisk grundlag for fortsat behandling af dine Personoplysninger, har du ret til at anmode om sletning af dine Personoplysninger.

3) Ret til begrænsning af behandling Du har under visse betingelser ret til at begrænse behandlingen af ​​dine Personoplysninger til kun at omfatte opbevaring af Personoplysningerne, f.eks. i den tid, SVCL undersøger, om du har ret til sletning.

4) Ret til indsigt Du har ret til at modtage en bekræftelse fra SVCL på, at dine personoplysninger behandles af os, og hvis dette er tilfældet, til at få adgang til personoplysningerne og følgende oplysninger vedrørende formålet med behandlingen;

 • kategorierne af personoplysninger, der behandles;
 • modtagere af personoplysninger (især hvis sådanne er placeret uden for EU/EØS);
 • det tidsrum, hvor personoplysningerne behandles;
 • oplysninger om rettighederne anført heri;
 • oplysninger om kilden, hvorfra personoplysningerne er blevet indsamlet; og om der er automatiseret beslutningstagning, herunder profilering.
 • Udover dette har du også ret til efter anmodning at modtage en kopi af dine personoplysninger i et almindeligt anvendt elektronisk format.

5) Ret til dataportabilitet Når behandlingen af ​​dine personoplysninger sker på baggrund af dit samtykke, eller fordi behandlingen er nødvendig for at opfylde eller indgå aftale med dig, og på betingelse af, at personoplysningerne er indsamlet direkte fra du, har du ret til at modtage en kopi af dine personlige data i et almindeligt anvendt maskinlæsbart format.

6) Rettigheder i forhold til automatiseret beslutningstagning, herunder profilering Du har ret til ikke at blive underlagt fuldautomatisk beslutningstagning, herunder profilering, hvis en sådan beslutningstagning har juridiske konsekvenser eller på lignende måde påvirker dig væsentligt. Denne ret gælder dog ikke, hvis den automatiserede beslutningstagning er nødvendig for at opfylde en kontrakt med dig, hvis beslutningstagningen udtrykkeligt er tilladt ved lov, eller hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende behandlingen af ​​dine personoplysninger, skal du kontakte SVCL, hvor du er registreret.

Snabbanslutning