INTEGRITETSPOLITIKKEN TIL SCANDINAVIAN VILLAGE CO LTD (SVCL)

BAKGRUNN

SVCL samler inn og lagrer informasjon som du oppgir innenfor rammen av et megleroppdrag av bolig hos Scandinavian Village. Du kan være registrert med personopplysninger basert på ulike formål, for eksempel som selger, kjøper, potensiell selger eller spekulant. Denne informasjonsteksten spesifiserer hvilke kategorier av personopplysninger SVCL behandler og for hvilke formål de behandles.

Gjennomgående brukes begrepet «behandling», som inkluderer alle handlinger som involverer personopplysninger, inkludert, uten begrensning, innsamling, håndtering, lagring, deling, tilgang, bruk, overføring og sletting av data.

PERSONLIG INFORMASJON

«Personopplysninger» refererer til all informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. SVCL samler inn personopplysningene du selv har gitt til selskapet, samt i unntakstilfeller adresseinformasjon publisert på internett. Hvis du vil vite aktuelle kilder for deg, bør du kontakte SVCL.

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger

Kjøper

Hvis du kjøper bolig i Scandinavian Village, gjennom aksjer i SVCL og SV Holding S.A. knyttet til boligen. (SVH) SVCL behandler dine personopplysninger for følgende formål. SVCL behandler dataene dine for å utarbeide overføringsdokumenter med korrekte person- og eiendomsdata. Dataene SVCL behandler innenfor rammen av dette formålet er:

 • Epostadresse
 • Telefonnummer
 • Adresse • Navn
 • Kopi av pass og passnummer
 • Leilighetsnummer og andeler knyttet til leiligheten
 • Overdragelsesdokumenter knyttet til ervervet bolig og tilhørende aksjer

Behandlingen skjer slik at SVCL kan sende relevant informasjon til deg som kjøper og senere eier av bolig i Scandinavian Village, med andeler knyttet til boligen. Dine personopplysninger vil bli behandlet for dette formålet så lenge du er aksjonær i SVCL og SVH.

SVCL viderebehandler dine nevnte data for å kunne iverksette tiltak for å forhindre hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Behandlingen skjer for at SVCL skal kunne oppfylle sine juridiske forpliktelser om kundebevissthet etter Lov om tiltak mot hvitvasking og finansiering av terrorisme. For dette formålet vil dine personopplysninger bli behandlet i fem år fra når tiltakene for å oppnå kundebevissthet er iverksatt.

SVCL viderebehandler din nevnte informasjon for å kunne administrere kjøpet av den nåværende boligen, sammen med andeler knyttet til boligen, som inkluderer registrering hos relevante myndigheter i Thailand og Panama av aksjer knyttet til boligen i både (SVCL) og ( SVH).

Behandlingen skjer for at SVCL skal kunne gjennomføre og administrere kjøp av boligen, inkludert ovennevnte tinglysingstiltak. For dette formålet vil dine personopplysninger bli behandlet under kjøpsprosessen og deretter lagret så lenge du er aksjonær i SVCL og SVH. Behandlingen skjer også slik at SVCL kan følge opp og sikre dine rettigheter som aksjonær i SVCL og SVH.

Selger

I forbindelse med at du selger en bolig i Scandinavian Village, gjennom aksjer knyttet til boligen, behandler SVCL dine personopplysninger til følgende formål.

SVCL behandler dine data for å kunne utarbeide nødvendige overføringsdokumenter og avregistrere deg som eier av aksjer i SVCL og SVH hos relevante myndigheter. Dataene SVCL behandler for disse formålene er:

 • Epostadresse
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Navn
 • Kopi av pass og passnummer
 • Kontonummer
 • Overdragelsesdokument vedrørende overført bolig og tilhørende aksjer

Behandlingen skjer slik at SVCL kan iverksette nødvendige tiltak på grunn av overføringen. Til dette formålet vil dine personopplysninger bli behandlet i fem år fra fullført meklingsoppdrag.

Scandinavian Village viderebehandler dine nevnte data for å kunne iverksette tiltak for å forhindre hvitvasking og finansiering av terrorisme. Behandlingen skjer for at SVCL skal kunne oppfylle sine juridiske forpliktelser om kundebevissthet etter Lov om tiltak mot hvitvasking og finansiering av terrorisme. For dette formålet vil dine personopplysninger bli behandlet i fem år fra når tiltakene for å oppnå kundebevissthet er iverksatt.

SVCL behandler dine opplysninger videre, bortsett fra kontonummeropplysningene, for å iverksette tiltak for å oppfylle megleroppdraget, som for eksempel publisering av bilder og beskrivelser av boligen som skal megles.

Behandlingen skjer slik at SVCL kan oppfylle oppdragsavtalen med deg som selger. For dette formålet vil dine personopplysninger bli behandlet i ett år fra fullført meklingsoppdrag.

SVCL behandler dataene dine videre for å oppfylle arkiveringsforpliktelser som påhviler SVCL ved lov. Informasjonen som SVCL behandler innenfor rammen av dette formålet er: All informasjon som er nødvendig for å kunne avregistrere deg som eier av aksjer i SVCL og SVH hos relevante myndigheter. Behandlingen skjer for å oppfylle arkiveringsplikten som følger av gjeldende lover. Dine personopplysninger vil bli behandlet for dette formålet i ti år fra tilgang.

Potensielle selgere

Hvis du har kontakt med SVCL angående et oppdrag for SVCL om å selge boligen din på Scandinavian Village, gjennom aksjer knyttet til boligen, behandler SVCL dine personopplysninger til følgende formål. Scandinavian Village behandler dine data for å administrere og gjennomføre meklingen. Dataene SVCL behandler for disse formålene er:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Epostadresse
 • Informasjon knyttet til boligen og aksjer knyttet til den

Behandlingen skjer slik at Scandinavian Village kan ivareta formidlingsoppgaven. Dine nevnte personopplysninger vil bli behandlet til dette formålet inntil boligen din er solgt eller du tilbakekaller meglingsoppdraget. Scandinavian Village behandler dine data videre for direkte markedsføringstiltak.

Behandlingen skjer slik at SVCL kan markedsføre salget av boligen din. Dine personopplysninger vil bli behandlet til dette formålet inntil boligen din er solgt eller du tilbakekaller meglingsoppdraget.

Spekulanter

Hvis du viser interesse for en bolig meglet av Scandinavian Village, behandler Scandinavian Village dine personopplysninger for følgende formål. Scandinavian Village behandler dataene dine for direkte markedsføringstiltak. Dataene Scandinavian Village behandler innenfor rammen av dette formålet er:

 • Epostadresse
 • Telefonnummer
 • Navn

Behandlingen skjer slik at SVCL kan sende relevant markedsføringsinformasjon til deg i egenskap av boligspekulant hos Scandinavian Village, formidlet gjennom SVCL. Dine personopplysninger vil bli behandlet for dette formålet i tre år fra datoen dataene ble samlet inn.

SVCL viderebehandler din nevnte informasjon for å kunne føre et spekulantregister og for å kunne formidle andre objekter på Scandinavian Village som du kan være interessert i. Behandlingen skjer slik at SVCL kan kontakte deg når og dersom flere boliger ved Scandinavian Village blir ledige for overdragelse. Dine personopplysninger vil bli behandlet for dette formålet i tre år fra salget av boligen der opplysningene ble samlet inn.

Du trekker tilbake samtykket ditt ved å kontakte SVCL og oppgi for hvilke av de ovennevnte formålene du velger å trekke tilbake samtykket. Du er klar over at du har rett til å be om sletting av personopplysninger i forbindelse med tilbaketrekking av samtykke.

Dine rettigheter

Rett til retting og registerutdrag

SVCL vil ta skritt i samsvar med gjeldende lovgivning for å holde dine personopplysninger nøyaktige, fullstendige og oppdaterte. Du har rett til å korrigere ufullstendige eller uriktige personopplysninger.

Videre har du rett til å be om et registerutdrag vedrørende dine personopplysninger som SVCL behandler.

Rettigheter fra 2018-05-25

1) Rett til å protestere mot behandling Dersom behandlingen av dine personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining og du vurderer at din personverninteresse veier tyngre enn SVCLs legitime interesse i å behandle dine personopplysninger, har du rett, i lys av grunner som kan tilskrives din spesifikke situasjon, protestere mot behandlingen ved å kontakte SVCL. Hvis du protesterer mot behandlingen, må SVCL vise en tvingende legitim grunn for å kunne fortsette å behandle personopplysningene.

Du har også alltid rett til å nekte behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål.

2) Rett til sletting Under visse betingelser, for eksempel når du har trukket tilbake et tidligere gitt samtykke og det ikke er annet rettslig grunnlag for fortsatt behandling av dine personopplysninger, har du rett til å be om sletting av dine personopplysninger.

3) Rett til begrensning av behandling Du har, under visse betingelser, rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger til kun å omfatte lagring av personopplysningene, f.eks. i løpet av tiden SVCL undersøker om du har rett til sletting.

4) Rett til innsyn Du har rett til å motta en bekreftelse fra SVCL på at dine personopplysninger behandles av oss og, hvis dette er tilfellet, ha tilgang til personopplysningene og følgende informasjon om formålet med behandlingen;

 • kategoriene av personopplysninger som behandles;
 • mottakere av personopplysninger (spesielt hvis slike befinner seg utenfor EU/EØS);
 • tiden personopplysningene behandles;
 • informasjon om rettighetene angitt her;
 • informasjon om kilden som personopplysningene er samlet inn fra; og om det er automatisert beslutningstaking, inkludert profilering.
 • I tillegg til dette har du også rett til, på forespørsel, å motta en kopi av dine personopplysninger i et vanlig brukt elektronisk format.

5) Rett til dataportabilitet Når behandlingen av dine personopplysninger skjer på grunnlag av ditt samtykke eller fordi behandlingen er nødvendig for å oppfylle eller inngå avtale med deg, og under forutsetning av at personopplysningene er samlet inn direkte fra du, har du rett til å motta en kopi av dine personopplysninger i et vanlig brukt maskinlesbart format.

6) Rettigheter i forhold til automatisert beslutningstaking, inkludert profilering Du har rett til ikke å bli gjenstand for helautomatisk beslutningstaking, inkludert profilering, dersom slik beslutningstaking har rettslige konsekvenser eller på lignende måte påvirker deg i vesentlig grad. Denne retten gjelder imidlertid ikke dersom den automatiserte beslutningstakingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt med deg, dersom beslutningen er uttrykkelig tillatt i lov eller dersom du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette.

Kontakt

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående behandlingen av dine personopplysninger, bør du kontakte SVCL der du er registrert.

Snabbanslutning